گواهینامه ایزو سلاطین پارس
گواهینامه ایزو 1004
گویاهینامه ایزو 9001
تقدیر نامه گروه مهندسی صافات
لوح تقدیر از سلاطین پارس